ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Оценяваме важността и поверителността на личните Ви данни и поддържането на доверието Ви в нас е един от основните ни приоритети. Уважаваме правото Ви да запазите личната си информация поверителна и Ви осигуряваме безопасност, когато разглеждате нашия интернет сайт (http://parkcenter.bg), блог (https://www.parkcenter.bg/blog), попълвате формите посочени в тях и/или участвате в организирани от нас маркетинг игри, инициативи и събития.

Моля при предоставянето на лични данни тук, да се информирате за условията на нашата Политика за защита на лични данни.
Като приемате Политиката ни за защита на личните данни в зависимост от избраните от Вас услуги, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработени съгласно целите, посочени тук.

Администратор на Вашите лични данни е „Аурига” ЕАД, еднолично акционерно дружество, с ЕИК 175043365, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1463, р-н Триадица, бул. „Арсеналски” №2, („Администратор” или „Аурига”).

ЛИЧНИ ДАННИ
Под лични данни имаме предвид всякаква информация, която позволява идентифицирането Ви като физическо лице.
Вие не сте длъжни и за Вас не съществува правно задължение да ни предоставите своите лични данни, в този смисъл ние ще обработваме единствено информацията, която Вие информирано и доброволно сте предоставили по Ваше желание.

Информация при влизане в сайта
При стандартно отваряне на нашия интернет сайт и менюта в него, ние получаваме информация за Вас под формата на информационен протокол със следното съдържание:
уебстраницата, която Ви е препратила към нас;
IP-адрес;
дата и продължителност на достъпа;
количеството на прехвърлените данни;
информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

Информация във връзка със запитвания през контактните форми на сайта
В случай, че желаете да изпратите запитване през контактните форми на сайта, Вие ще бъдете помолени да посочите:
име,
телефон за връзка и
електронна поща,  на които ние ще се свържем с Вас, ако е необходимо, за да отговорим на Ваше запитване.

Информация при абонамент за електронен бюлетин
При регистрация за получаване на електронния ни бюлетин съгласно декларация за съгласие, регистрираната от Вас електронна поща ще бъде използвана за изпращане на електронния бюлетин до Вас до момента, в който се откажете от получаването му, чрез изпращане на имейл тук: nn@cerescee.com. Ако сте се съгласили да получавате електронен бюлетин, ние ще използваме Вашия електронен адрес, за да можете да получавате периодично информация за нашите продукти, промоции, игри и друга любопитна информация.

Информация при организиране на игри, инициативи и събития
В случай че присъствате на организираните от нас публични инициативи и събития и/или доброволно участвате в организирана от нас игра (както чрез нашия интернет сайт (http://parkcenter.bg), блог (https://www.parkcenter.bg/blog), страница в социална мрежа, свързана с интернет сайта ни, така и на територията на търговски център Парк Център София) ние можем да обработваме Ваши лични данни като:
име,
снимка,
възраст,
семейно положение,
професия,
образование,
електронна поща,
лични предпочитания, и
други предвидени в условията на конкретната инициатива.

Ваши лични данни могат да бъдат обработвани във връзка с тези прояви, само ако те са доброволно предоставени от Вас. Присъствайки на организираните от нас публични инициативи и събития и участвайки в организираните от нас игри, Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да обработваме Ваши лични данни, свързани с доброволното Ви участие в такива публични прояви, както и да ги използваме за публикации за целите на конкретната проява на интернет страницата ни, блога или страница в социална мрежа, свързана с интернет сайта ни. Вие можете по всяко време да се свържете с нас, за да премахнем Вашите лични данни, като изпратите имейл тук: nn@cerescee.com.  Детайлни правила, относно провежданите от нас публични игри, инициативи и събития, са конкретно предвидени за всеки отделен случай.

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Ние събираме и използваме единствено личните данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, съгласно разпоредбите на тази Политика за защита на личните данни.

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО
Ние ще използваме единствено личните данни, които Вие сте ни предоставили при описаните тук цели и условия.
Информационният протокол и данните в него се обработват за целите на сигурността на нашата ИТ система и ограничаването на нерегламентиран достъп до сайта ни, вкл. хакерски атаки, за защита на легитимните ни интереси по отношение запазване сигурността на нашата ИТ система.
Вашите лични данни при изпращане на запитване през контактните форми на интернет сайта ще бъдат обработвани само за целите, за които ги събираме, включително за отговор на Ваши запитвания и комуникация с Вас във връзка с това, въз основа на предоставено от Вас доброволно изрично и информирано съгласие за обработването и на основание легитимните ни интереси по отношение на поддържане и подобряване на клиентското ни обслужване.
Вашите лични данни във връзка с получаването на нашия електронен бюлетин, ще бъдат обработвани за целите на периодично получаване от Вас на информация за наши продукти, промоции, игри и друга любопитна информация, въз основа на предоставено от Вас доброволно изрично и информирано съгласие за обработването.
Вашите лични данни във връзка с публични игри, инициативи и събития ще бъдат обработвани само за целите на участие в конкретната проява, организирана от нас и наши партньори, на която Вие сте присъствали и доброволно сте участвали. Основание за обработването на личните данни е легитимният ни интерес да поддържаме активен маркетинг облик на търговски център Парк Център София.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние не продаваме, не извършваме търговски сделки или друг тип прехвърляне към външни лица на Вашите лични данни.
Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните лица в съответствие с принципите за спазване на поверителност:
Професионални консултанти с утвърдена репутация, в това число адвокати и други външни професионални консултанти;
Доставчици на услуги, в това число дружества, които предоставят продукти и услуги, например доставчици на ИТ услуги, дружества, които осъществяват професионални услуги по управление на собственост и дружества, които сме ангажирали за предоставяне на услугите по изпращане на електронен бюлетин и маркетинг инициативи;
Държавни и административни органи, в това число регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични и съдебни органи;
Дружества от групата на Аурига във връзка с близки работни взаимоотношения.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ
Вашите лични данни няма да бъдат обект на предаване в страни, които се намират извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

ПЕРИОД НА ОБРАБОТВАНЕ
Ние ще обработваме Вашите лични данни само докато това е необходимо за изпълнение на конкретната цел, за която сте ни ги предоставили. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ
При поискване, имате право да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни и достъп до тях.
Имате право по всяко време да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани или изтрити, както и да поискате ограничаване на обработването, да възразите срещу обработването и/или да упражните правото си на преносимост, като получите пряко прехвърляне на личните си данни към друг администратор на лични данни, когато това е технически осъществимо. За целта изпратете имейл на  nn@cerescee.com. 
Вие може да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като изпратите  имейл за това на Нона Нейчева, nn@cerescee.com тел. 0888 62 88 86. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето.
Изброените тук права не са абсолютни и е възможно от тях да има изключение в предвидените от закона случаи. Ние ще се погрижим да Ви дадем разяснение във връзка с такива изключения, когато се свържете с нас.

Аурига не цели да обработва и не обработва по свое желание лични данни на лица под 16 години, без знанието и съгласието на техните родители или законни представители. Ако смятате, че при нас са попаднали данни на лица под 16 години, без знанието и съгласието на техните родители или законни представители, моля да ни уведомите по имейл на nn@cerescee.com и ние незабавно ще ги унищожим.
Ние, като Администратор на Вашите лични данни, се стремим да положим разумни усилия по отношение на обработването на данните и ще предприемем необходимите технически и организационни мерки данните да бъдат защитени.
Ако въпреки това смятате, че правата Ви при обработка на Вашите лични данни са били нарушени от нас, Вие имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, имейл: kzld@cpdp.bg.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБ СТРАНИЦИ
Нашият интернет сайт съдържа линкове към други интернет страници, напр. социални мрежи, търговски партньори и рекламодатели. Настоящата Политика за защита на личните данни не важи и не е приложима по отношение споменатите други интернет страници. В случай че последвате връзка към такива страници, моля да обърнете внимание, че ние не носим отговорност за съдържанието и политиките, които се прилагат за защита на личните данни на тези други интернет страници. Моля да проверите тези политики преди да предоставите Вашите лични данни там.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Тази Политика за защита на личните данни в интернет пространството е валидна единствено за лични данни, събрани в посочените тук хипотези и не е валидна за информация, събрана по различен начин.

ПРОМЯНА В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ако решим да променим Политиката ни за защита на личните данни в интернет пространството, всички промени ще бъдат публикувани на тази страница.
В случай че имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни от нас, моля да се свържете с „Аурига” ЕАД, еднолично акционерно дружество, с ЕИК 175043365, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1463, р-н Триадица, бул. „Арсеналски” №2, Нона Нейчева, nn@cerescee.com.