31 януари 2018

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Месец на любовта в Парк Център“

no image to show

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Месец на любовта е Парк Център“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организаторът на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет - страницата www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 01.02.2018 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.parkcenter.bg . В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е:

АУРИГА ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2,

наричано по-долу заедно за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за участника, спечелил от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез фейсбук страницата и сайта на Парк Център София - www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg .

3.2. Играта се провежда в периода от 01.02.2018 година до 14.02.2018 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращават или удължават срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg .

3.3. Организаторът правят провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg .

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което  в периода от 01.02.2018 г. до 14.02.2018 г. е изпратило снимка на себе си заедно със свой любим човек (любими хора) или друго живо същество, направена в специално обособен кът в търговския център („LOVE CORNER”), намиращ се в Парк Център София като лично съобщение в официалния профил на Парк Център София във Facebook. За валидно участваща снимка ще се приема само тази, която отговаря на изискванията на настоящите правила.

4.3. С изпращането на снимка участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват чрез изпращане на снимка като лично съобщение на www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти.

5.5. Всяко лице може да участва неограничен брой път, като може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организаторът, а не на Facebook.

5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.8. С изпращането на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет и с изпращането на снимката ги предоставя на Организатора.

С изпращането на снимка участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица снимката да бъде използвана за целите на играта.

С изпращането на изображенията участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката за периода на Играта единствено във връзка или по повод Играта, както и да публикува снимката на www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg, в случай че участникът спечели наградата.

5.9. Всяка от участващите снимки в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички снимки, които противоречат на настоящите правила.

5.10. Печелившият се избира от специализирано жури в състав от двама  представители на Парк Център София. Името на печелившият се обявява в www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg и чрез лично съобщение на профила, от който е получена снимката.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Печелившият участник се избира на 15.02.2018 г. от специалното жури по тяхно собствено усмотрение, като журито поощрява най-оригиналните и/или забавни снимки. Печелившият участник се обявява в същия ден – на електронната страница на Park Center Sofia и във www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg. На печелившия участник се изпраща лично съобщение посредством имейл.

6.3. В случай че участникът откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свържат с участника поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът имат право на негово място да изберат друг участник, който да получи наградата.

6.4. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.5. Наградата представлява бутилка шотландско уиски. Организаторът предоставя 14 идентични награди. Всеки участник може да спечели само една награда. Наградата може да бъде получена в срок до 28.02.2018 г.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати съобщение на e-mail: vt@cerescee.com.  

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg .

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и www.parkcenter.bg или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да водят кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в шестмесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.