27 юни 2023

Спечели билети за концерта на Black Eyed Peas – Breeze Fest Burgas

ПРАВИЛА за Инстарграм GIVEAWAY

„Спечели билети за концерта на Black Eyed Peas – Breeze Fest Burgas от Park Center Sofia“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Спечели билети за концерта на Black Eyed Peas – Breeze Fest Burgas в Park Center Sofia

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Игра Спечели билети за концерта на Black Eyed Peas – Breeze Fest Burgas в Park Center Sofia (наричана по-долу за краткост „Играта”), който ще се проведе на 22.07.2023 г. от 17:00 часа в град Бургас и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта. 

1.2. Настоящите правила са достъпни на instagram.com/ParkCenterSofia и на интернет-страницата www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта. 

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 28.06.2023 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на instagram.com/ParkCenterSofia. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта. 

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „АУРИГА” ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за спечелилите участници.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез Инстаграм страницата на Парк Център София – instagram.com/ParkCenterSofia

3.2. Играта се провежда в периода от 28.06.2023 година до 05.07.2023 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва неограничен брой пъти, но за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на instagram.com/ParkCenterSofia.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Инстаграм страницата: instagram.com/ParkCenterSofia и чрез интернет-страницата на Park Center - www.parkcenter.bg.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице:

4.2.1. което има профил във Инстаграм;

4.2.2. в периода от 28.06.2023 г. до 23:59 ч. на 05.07.2023 г. e:

  • последвало Park Center Sofia 
  • харесало е публикувания във връзка с настоящата Игра пост (публикация) във Инстаграм профила на Park Center Sofia – instagram.com/ParkCenterSofia 
  • под поста (публикацията) в коментар е:
    • тагнало (отбелязало) човек, с когото иска да отиде на концерта

4.3. С харесването на публикацията и/или тагването (отбелязването) по 4.2.2. участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес instagram.com/ParkCenterSofia. 

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в Instagram, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на instagram.com/ParkCenterSofia.

5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.instagram.com, и отговаря на изискванията за участие в Играта.  

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram.

5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.8. Всеки от публикуваните в Играта коментари/харесвания следва да не съдържа послание, или каквото и да е друго съдържание, което:

- противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

5.9. Печелившите участници са трима и се избират на случаен принцип на 06.07.2023 г. чрез софтуер за томбола. Името на печелившия се обявява на instagram.com/ParkCenterSofia.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Печелившите участници, трима на брой, се избират на случаен принцип чрез софтуер за томбола съгласно предходната точка от настоящите Правила.

6.2. Името на печелившия се обявява на instagram.com/ParkCenterSofia. 

Печелившият участник получава наградите си в Park Center Sofia след предварителна уговорка на час за получаване в срок от 14 дни след обявяването на печелившите в Инстаграм.

6.3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.5. Наградата за всеки печеливш участник от общо тримата са два билета за концерта на Black Eyed Peas – Breeze Fest Burgas,който ще се проведе на 22.07.2023 г. от 17:00 часа в град Бургас.

В случай на отмяна на концерта от неговия организатор/организатори, независимо от причината за това, Организаторът не заменя наградата с друга награда (билети за друг концерт/събитие, ваучер, услуга и прочие), нито изплаща на печелившия участник нейната парична равностойност.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Инстаграм instagram.com/ParkCenterSofia.   

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата instagram.com/ParkCenterSofia  и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта. 

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата  instagram.com/ParkCenterSofia.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата instagram.com/ParkCenterSofia или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на Instagram-страницата instagram.com/ParkCenterSofia, както и на интернет-страницата www.parkcenter.bg. за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до профила си във Инстаграм. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.