9 май 2023

Пазарувай в Парк Център за над 70 лева и вземи ваучер за кино Cine Grand

ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Пазарувай в Парк Център за над 70 лева и вземи ваучер за кино Cine Grand“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Пазарувай в Парк Център за над 70 лева и вземи ваучер за кино Cine Grand“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет - страницата http://www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 10.5.2023 г. година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата http://www.parkcenter.bg или на Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.6. Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е АУРИГА ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център (Park Center), със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2 (наричано по-долу заедно за краткост „Организатор”).
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградите за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията територията на Търговски и развлекателен комплекс  Парк Център (Park Center), изграден в УПИ VI от кв. ІІІ по плана на гр. София, местността "Южен парк – ІІ част", при граници: бул."Черни връх", бул."Арсеналски", УПИ IV и УПИ I, находящ се в гр. София, бул. "Арсеналски" № 2.
3.2. Играта се провежда на 10.5.2023 година между 15:00 и 19:00 часа. В рамките на този период участникът може да получи само една награда срещу представена/и касова/и бележка/и над стойност, определена в настоящите Правила. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на http://www.parkcenter.bg или на www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страниците: http://www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което на  10.5.2023 г. пазарува на територията на Парк Център на стойност над 70 (седемдесет) лева и на 10.5.2023 г. между 15:00 и 19:00 часа представи касов бон (касови бонове) за извършена покупка/и пред промоционалния екип на Парк Център, намиращ се на обозначено място на партерен етаж. Срещу един касов бон или няколко касови бона, удостоверяващи покупки на стойност над 70 (седемдесет) лева, един участник може да получи само една Награда.
4.3. С представянето на касовия бон на член на промоционалния екип на Парк Център участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. Участникът представя касов бон (касови бонове) за реализирана покупка/и пред промоционалния екип на Park Center. Срещу съответния касов бон той може да получи ваучер за кино Cine Grand в Парк Център при условие, че количествата не са изчерпани.
5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.5. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти.
РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. След като са направили покупка над посочената в чл. 4.2. стойност, участниците представят касов бон на член на промоционалния екип на Парк Център. Екипът се намира на партерен етаж до специално обозначено място. Наградите се получат веднага, на място в часовия диапазон между 15:00 и 19:00 часа на 10.5.2023 г.
6.2. Наградата е ваучер за кино Cine Grand в Парк Център София, който може да се ползва в дните от понеделник до четвъртък (включително), с изключение на националните празници, и е със срок на валидност до 31.5.2023 г. Подробни условия за ползване на ваучера са посочени на гърба му.
6.3. За провеждане на Играта са осигурени  96 (деветдесет и шест ) броя ваучери, след изчерпването на които Играта ще бъде прекратена, независимо дали е изтекъл срокът съгласно Раздел 3 по-горе. Участниците получават своята награда по реда на тяхното пристигане при промоционалния екип на кампанията. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на ваучер за всеки участник, реализирал покупка на територията на Парк Център за горепосочената сума в периода на Играта след изчерпване на наличните количества. Информация относно броя на осигурените награди е налична на http://www.parkcenter.bg. 
6.4. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, както и да не получи награда, независимо от реализирана покупка на горепосочената стойност.  
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците http://www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата http://www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни, ако такива се налагат, като участниците дават съгласие за подобно предоставяне с участието си в Играта, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява..
10.2. Участниците в Играта на територията на Парк център получават наградите си веднага на място и имената им няма да се съобщават публично.
10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта.
10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.
10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.
10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.