23 март 2023

Правила за посещаване на търговския център с домашни любимци:

no image to show

Правила за посещаване на търговския център с домашни любимци:

1. В общите части на търговския център се допускат домашни любимци, като изключение са зоните за хранене!

2. Собственикът на животно домашен любимец е длъжен да носи със себе си регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт за бозайниците, а за кучетата и идентификационен медальон и да ги предоставя при поискване от собственика или оторизираните държавни/общински органи.

3. Свободното пускане на домашни любимци на територията на комплекса е забранено.

4. Допускат се собственици на кучета, изпълнили следните изисквания:

  • Да водят кучето винаги на повод с такава дължина, че да не се допуска неконтролирания физически контакт с други лица и/или домашни любимци. При всички случаи поводът не може да е по-дълъг от 2 (два) метра;
  • Кучета с тегло над 5 (пет) килограма се допуска само с намордник.

5. Не се допуска лица под 14 (четиринадесет) години да водят кучета от едри породи на територията на комплекса.

6. Собствениците на домашни любимци, допуснати на територията на комплекса следва да спазват следните изисквания:

  • Не могат да подтикват домашните си любимци към нападение срещу хора и животни;
  • Не следва да допускат в непосредствена близост до своя домашен любимец животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост към него;
  • Да не ги оставят без надзор и да осигурят постоянен  и непосредствен контрол върху поведението им;
  • При дефекация и/или уриниране на животното домашен любимец – да почистят съответното място. Изхвърлянето на отпадъци от животински произход е забранено на територията на комплекса.

7. Представители на търговския и развлекателен комплекс, както и охраната имат право да извършват проверки и да следят за спазването на изискванията, касаещи допускането на домашни любимци. Проверките могат да бъдат извършвани, както при влизането на територията на комплекса, така и през останалото време.

7.1. Собствениците на домашни любимци са длъжни да изпълняват всички инструкции от страна на представители на търговския и развлекателен комплекс и охраната на същия. При неспазване на разпоредбите на настоящия правилник собствениците на домашни любимци са длъжни да напуснат търговски и развлекателен комплекс заедно с домашния си любимец като те се ескортират от страна на представители на търговския и развлекателен комплекс или охраната до съответния изход.

8. Собствениците на домашни любимци са длъжни да спазват приложимото законодателство – в това число включително, но не само: Закон за защита на животните, Закон за ветеринарномедицинската дейност; Наредба на Столичния Общински съвет за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община и други.

9. За констатирани нарушения на правилата по настоящия раздел 14, касаещи домашните любимци и/или на законовите изисквания, собствениците на домашни любимци се санкционират от компетентните контролни органи, както и дължат неустойка в размер на 50.00 (петдесет) лева на собственика.

10. Изключение от горните правила е допустимо за кучета водачи на слепи или на хора в неравностойно положение, както и на служебни кучета, съпровождащи органите на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи съгласно приложимата нормативна уредба.