img

29 май 2018

Подарък за мама на 2 юни

Забавленията за децата на 2-ри юни са в пространството непосредствено зад Park Center Sofia на изхода за Южен парк II.

Малчуганите ще се забавляват с конна езда и работилница-творилница от 11:00 до 17:00 часа, но сме предвидили и подарък за майките!

Всяка покупка в деня на събитието на стойност над 15 лв. Ви дава възможност за спечелването на един от 25-те ваучери на Triumph.

Ето и правилата на играта – по-долу!

Успех!

 

ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТОМБОЛА - ИГРА „ПОДАРЪК ЗА МАЙКИТЕ

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Подарък за майките“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет - страницата http://www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 01.06.2018 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата http://www.parkcenter.bg. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е АУРИГА ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център (Park Center), със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2 (наричано по-долу заедно за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградите за участниците, спечелили от Играта.

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията територията на Търговски и развлекателен комплекс  Парк Център (Park Center), изграден в УПИ VI от кв. ІІІ по плана на гр. София, местността "Южен парк – ІІ част", при граници: бул."Черни връх", бул."Арсеналски", УПИ IV и УПИ I, находящ се в гр. София, бул."Арсеналски" 2.

3.2. Играта се провежда на 02.06.2018 г. В рамките на този ден участникът може да участва за спечелване на неограничен брой награди от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на http://www.parkcenter.bg

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страниците: http://www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което  в  представи касов бон с дата 02.06.2018 г. за извършена покупка от обект с търговското наименование „Triumph”, намиращ се в Парк Център на стойност над 15 (петнадесет) лева. Всеки участник има право на неограничен брой участия в зависимост от броя на предоставените касови бонове.

 4.3. След като са направили покупка на стойност 15 (петнадесет) лева или повече, участниците представят касов бон на член на промоционалния екип на Парк Център, които се намират  специален workshop – работилница на изхода на Парк Център към Южен Парк II, на кота (0,00 m) .

4.4. С представянето на касова бон на член на промоционалния екип на Парк Център участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Участникът представя касов бон за реализираната покупка пред промоционалния екипа на Park Center. Участникът попълва талон за участие, който за използва за изтегляне на наградите.

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите се получат веднага, на място след изтеглянето на печелившите имена от урна в работилницата (workshop).

6.2. Наградите са 25 бр. ваучери за покупка на стойност от 60.00 (шестдесет лева) от магазин с търговското име „Triumph” в Парк Център София.

6.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.4. Ваучерите не са официално платежно средство и нямат парична стойност. Те представляват възможност за покупка на стока на стойност упомената на ваучера.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, както и да не използва получения ваучер или предметна награда.  

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата http://www.parkcenter.bg.

за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни, ако такива се налагат, като участниците дават съгласие за подобно предоставяне с участието си в Играта.

10.2. Правилата за обработване на лични данни от страна на Аурига, както и правата на субектите, предоставящи лични данни са посочени на: https://parkcenter.bg/terms-and-conditions. Всеки участник попълва лично съгласие за предоставяне на личните си данни, необходими за участие в Играта. Данните се изтриват/ унищожават от Аурига на 04.06.2018 г. и не се ползват за цели различни от участието в Играта.

10.3. Участниците в Играта на територията на Park Center получават наградите си веднага на място и имената им се съобщават публично за целите на обявяване на печелившите участници.