23 май 2019

Правила за паркиране в Park Center Sofia

ПРАВИЛА

за ползване на паркинг на територията на Търговски център „Парк Център София“, гр. София, бул. Арсеналски № 2

(„Правила“)

Настоящите Правила, представляват общи условия за ползване на паркинг и влизат в сила считано от 00.00 часа на 01.06.2019 г. като изменят и допълват Правилата от 01.06.2018 г.  и уреждат достъпа и престоя на превозни средства на паркинга на Търговски център „Парк Център София“, находящ се на бул. Арсеналски № 2 („Паркинг“).

Правилата са одобрени и приети от Аурига ЕАД, ЕИК 175043365 - дружество-собственик на Търговски център „Парк Център София“ и находящия се в него Паркинг („Аурига ЕАД“).

Настоящите правила се прилагат по отношение на всеки посетител, който е влязъл с превозно средство в Паркинга, независимо от неговото качество -  водач, собственик или упълномощен ползвател („Посетител“).

Аурига ЕАД има право да изменя Правилата изцяло по своя преценка, като всяко изменение обвързва Посетителите от датата на тяхното публикуване на уебсайта на www.parkcenter.bg.

 

Достъп до Паркинга

Предоставянето на възможността за паркиране в Паркинга е правно необвързваща покана към Посетителя за сключване на договор за ползване на Паркинга в съответствие с настоящите Правила.

За да получи достъп до Паркинга, всеки Посетител се задължава да се снабди с билет за паркиране от машините за билети, намиращи се на входовете/бариерите на Паркинга посредством натискане на бутон на съответната машина за издаване на билети. Чрез издаването на и/или снабдяването с билет съгласно предходното изречение, и/или влизане в Паркинга с превозно средство се счита, че Посетителят е приел неотменимо настоящите Правила, обвързан е от тях и се е задължил да ги спазва.

Достъпът на Посетителите до Паркинга не гарантира на Посетителите свободно паркомясто. Липсата на такова не отменя всички задължения на Посетителите, описани тук.

Аурига ЕАД си запазва правото да отказва достъп на което и да е превозно средство до Паркинга без посочване на каквато и да е причина.

 

Преместване (репатриране) на превозни средства. Изоставени превозни средства

Аурига ЕАД има право да счита за изоставено всяко превозно средство, което е паркирано в Паркинга повече от 28 дни без предварително уведомление, и за което няма информация дали е налице Карта (както е определена по-долу) или друг билет или резервация.

Аурига ЕАД има право да ангажира и/или разреши на надлежен орган на власт да премести (или тогава, когато не е в състояние да издири настоящия регистриран държател на превозното средство, да предприеме стъпки и действия за неговото преместване). Преди да премине към репатриране на изоставено превозно средство, Аурига ЕАД ще:

 • Отнесе въпроса до подходящите власти, които може да включват - органи на Министерство на вътрешните работи (МВР), Столична Община; и
 • Залепят уведомление върху превозното средство поне 7 (седем) дни преди датата, на която Аурига ЕАД възнамерява да премахне превозното средство, в което изрично пише, че превозното средство ще бъде преместено след изтичането на горепосочения 7 (седем) дневен срок. 

Аурига ЕАД има право да премества (репатрира) превозни средства в рамките на Паркинга посредством използването на какъвто метод сметне за добре (дори, ако в резултат на това бъде причинена вреда на превозното средство), до степен такава, че е разумно необходимо с цел осигуряване на безопасността на хора и/или имущество, и/или да се избегнат затруднения в Паркинга.

Наред с горното, Аурига ЕАД има право да използва надлежен орган на власт за преместването на което и да е превозно средство до друг разумно удобен паркинг (независимо дали е стопанисван от Аурига ЕАД или не), при положение че Паркингът трябва да бъде неочаквано затворен временно или постоянно, изцяло или частично, поради причина извън контрола на Аурига ЕАД, или при положение, че Паркингът трябва да се евакуира при условията на спешност.

 

Ползване на Паркинга

1. Всеки билет за паркиране, получен от Посетител на входа на Паркинга, дава право на Посетителя на достъп до Паркинга, паркиране и напускане на Паркинга само с едно превозно средство. След влизане в Паркинга, Посетителят се задължава да спазва изцяло настоящите Правила и се счита обвързан от тях.

2. Посетителят се задължава да управлява, паркира и да се грижи за превозното си средство на територията на Паркинга в пълно съответствие с настоящите Правила и с разпоредбите на приложимото пътно законодателство и наредбите към него, както и при спазване на всички пътни знаци в Паркинга.

3. Достъпът, паркирането и престоят на подземни нива „-1“ и „-2“ на Паркинга са забранени за превозни средства с газови уредби.

4. Посетителят се задължава да паркира превозното средство само и единствено на обозначените паркоместа, маркирани в Паркинга.

5. Посетителите нямат право да паркират на паркоместа, запазени за хора с увреждания, освен в случаите по точка 8 по-долу.

6. В допълнение, Аурига ЕАД си запазва правото да ограничава достъпа до определени паркоместа по своя преценка, като в този случай Посетителите нямат право да паркират и на тези места с ограничен достъп.

7. Изрично се забранява каквито и да е превозни средства да спират или паркират на алеите, входовете и общо на всякакви други места, които не са предвидени като паркоместа.

8. Посетителите, които притежават карти за преференциално паркиране на превозни средства, превозващи хора с увреждания („Картите“), издадени по силата на Закона за движение по пътищата, имат право да паркират на свободните паркоместа, които са надлежно обозначени като места за хора с увреждания. Тези посетители са задължени да поставят Картата на видно място на предното стъкло на превозното средство през целия им престой в Паркинга, като при всички случаи хората с увреждания, на чието име са издадени Картите, следва да са били в превозното средство при влизането в Паркинга, независимо дали като Посетител или като лице, което се придвижва със съответното превозно средство.

9. Посетителите на Паркинга имат право да управляват превозното средство на територията на Паркинга с максимална скорост до 10 км/ч.

10. Посредством влизане в Паркинга, Посетителят се съгласява Аурига ЕАД (или упълномощени от него лица) да заснемат, използват и обработват личните данни на Посетителя, както и превозното средство (включително табелите с регистрационния номер) посредством средства за видеонаблюдение с цел налагане на закона и правата на Аурига ЕАД, изчисление на цената за престой (в случай, че е приложимо). Това включва и правото да се иска и получи информация и данни за регистрирания собственик на превозното средство от органите на МВР.

11. В случай, че Паркингът и/или оборудването в Паркинга е повредено от Посетител, превозно средство, съдържанието на превозно средство или пасажери в превозното средство, тогава, освен ако вредата не е настъпила като пряка последица от небрежността на Аурига ЕАД, дружеството-собственик на Паркинга има право да претендира възстановяване на вредите и съпътстващите разноски и разходи от Посетителя. 

 

Напускане на паркинга

1. Посетителите имат право да напуснат Паркинга само след заплащане на дължимите суми по т. 2 по-долу и връщане на валиден билет за паркиране на външните бариери на Паркинга. За избягване на съмнение, билетът за паркиране се отнася за конкретно превозно средство и поради това при напускане на Паркинга Посетителят следва да върне същия билет, който е получил при влизане в Паркинга. Не се позволява размяна на билети между Посетители, влезли в Паркинга с различни превозни средства. Плащането на сумите се прави чрез предвидените за това технически средства, находящи се на Паркинга и/или в Сградния комплекс. Техническите средства приемат само монети от 1 лв. и банкноти.

Цени и време на престой

1. (изм. от 01.06.2019 г). Цената за достъп до Паркинга за едно превозно средство се определя по следната тарифа:

 • престой до 1 (един) час – безплатно;
 • престой от 1 (един) час до 2 (два) часа – 1 (един) лев с включен ДДС;
 • за всеки започнат час след 2-ия (втория) час – 2 (два) лева/час с включен ДДС;

2. Цената за достъп до Паркинга за едно превозно средство на Посетителите, които са клиенти на Сине Гранд-Парк Център се определя по тарифата по-долу, при условие, че билетът за паркиране е валидиран на касите за продажби на билети на Сине Гранд-Парк Център:

 • престой до 4 часа – безплатно;
 • за всеки започнат час след 4-ия (четвъртия) час – 2 (два) лева/час с включен ДДС.

3. Цената за достъп до Паркинга за едно превозно средство на Посетителите, които са клиенти на Автомивка се определя по тарифата по-долу, при условие, че билетът за паркиране е валидиран в Автомивка-Парк център София:

 • престой до 1,5 (час и половина) – безплатно;
 • за всеки започнат час след първия 1,5 (час и половина) – 2 (два) лева/час с включен ДДС.

4. (нов от 01.06.2019 г.) Цената за достъп до Паркинга за едно превозно средство на Посетителите, които са клиенти на фитнес център Next Level се определя по тарифата по-долу, при условие, че билетът за паркиране е валидиран във фитнес-център Next Level в Парк Център София:

 • престой до 2 (два) часа – безплатно;
 • за всеки започнат час след първите 2 (два) часа – 2 (два) лева/час с включен ДДС.

5. (нов от 01.06.2019 г.) Аурига има право да ограничава или не прилага преференциалното право за паркиране по т.2, т.3 и т.4 по-горе, в случай, че билетите за паркиране са валидирани без реално да са ползвани услуги от водачите на превозните средства или техните спътници.

6. Максимално позволеният непрекъснат престой в Паркинга за едно превозно средство е 48 часа. В случай на превишаване на максимално позволения престой, Посетителят продължава да бъде обвързан с настоящите правила до момента на напускане на превозното средство от Паркинга и до момента на заплащане от страна на Посетителя на всички дължими суми. Посетителят приема, че Дружеството има право да премахне превозното средство от Паркинга след изтичане на максимално допустимия престой на разноски на Посетителя. В горния случай, Посетителят незабавно следва да заплати всички и всякакви дължими суми съгласно Правилата и да плати всички направени разходи по премахване на превозното средство на Дружеството.

 

Допълнителни задължения за плащане

1. В случай на нарушение на задълженията по настоящите Правила от страна на Посетител, Дружеството има право изцяло по своя преценка:

а) при първо нарушение – да постави уведомление за извършеното нарушение по подходящ начин на превозното средство;

б) за всяко следващо нарушение след първото – да изиска плащане на неустойка в размер от 25 лева с включен ДДС за нарушение;

в) да премахне превозното средство от Паркинга за сметка на Посетителя, в случай че превозното средство не е надлежно паркирано в съответствие с Правилата, или представлява опасност или престоява на Паркинга след изтичане на максимално позволеното време за престой;

г) да забрани на Посетителя достъп до Паркинга с превозното средство за период до 1 (една) година;

д) в случай, че Посетителят е загубил или унищожил билета си за паркиране, той дължи заплащане на сума в размер на 20 (двадесет) лева с включен ДДС;

е) в случай че времето на престой на превозното средство на територията на Паркинга надвиши максимално позволеното време за престой от 48 часа, Посетителят дължи заплащане на такса съгласно настоящите правила.

2. Информация за начините на заплащане на дължите суми се изписва на машините за валидиране на билети, както и може да се получи на входовете и изходите на Паркинга на специално поставени за целта табели.

 

Правила и задължения на Дружеството

1. Дружеството има право да събира сумите по настоящите Правила в размерите и при условията, описани в Правилата.

2. Дружеството осигурява на Посетителите необезпокояван достъп до Паркинга в съответствие с целите на настоящите Правила. Дружеството не е длъжно да осигури на Посетителите свободно паркомясто, при влизане в паркинга.

3. Дружеството носи отговорност само за вреди причинени от Дружеството или от негови представители, в резултат на умисъл или груба небрежност. Дружеството не носи отговорност за вреди причинени от трети лица. Посетителят е задължен да информира Дружеството за всички вреди, които са причинени в Паркинга, незабавно след настъпването им и във всички случай преди напускане на Паркинга.

4. Паркингът е неохраняем и Дружеството не носи отговорност за охраната на превозните средства на Посетителите. Дружеството не носи отговорност в случай на претърпяна вреда или кражба на превозното средства, или в случай на кражба на вещи от превозното средство. Охраната на всяко превозно средство е лична отговорност на Посетителя.

 

Права и задължения на Посетителя

1. Посетителят е задължен да заплати сумите по настоящите Правила. Престоят на всеки Посетител на Паркинга след 60-те минути безплатен престой, въпреки липсата на свободно паркомясто е изцяло за сметка на Посетителя, който е длъжен да заплати сумите съобразно с времето прекарано на Паркинга, независимо дали Посетителят е паркирал превозното средство или не.

2. Посетителят следва да спазва настоящите правила, които могат да бъдат изменяни изцяло по усмотрение на Дружеството.

3. Посетителят е отговорен и следва да обезщети Дружеството и/или всяко трето лице за всяка претърпяна вреда на Паркинга в резултат на действия на Посетителя или на трети лица, които са в превозното средство заедно с Посетителя. В случай на нанесена вреда, Посетителят се задължава да информира представители на Дружеството и охранителната служба на Търговския център незабавно след нанасяне на вредата, но във всички случаи преди напускане на Паркинга.

4. Посетителят на Паркинга няма право да тегли превозното средство на територията на Паркинга, с изключение когато това е част от услугите предлагани в Паркинга от лица упълномощени от Аурига ЕАД. Никакви ремонтни работи или почистване на превозни средства не се разрешават на територията на Паркинга, освен с изричното разрешение на Аурига ЕАД. В случай на авария на превозно средство, Посетителят следва да се свърже с представител на Аурига ЕАД, отговарящ за поддръжката и експлоатацията на Паркинга, за да се осигури ремонт или репатриране на превозното средства по начин, който не причинява вреда или заплаха за друго лице или имущество в Паркинга.  

5. Забранени са всякакви дейности свързани с покупко-продажба, отдаване под наем или друг вид разпореждане с превозни средства или стоки или услуги, освен с изричното писмено разрешение на Аурига ЕАД.

6. Забранено е оставянето на каквито и да е вещи или отпадъци на територията на Паркинга.

7. Забранено е зареждането на гориво в превозното средство или, съответно – извеждането на гориво от резервоара на превозното средство, на територията на Паркинга. 

8. Забранено е всякакво противообществено поведение на територията на Паркинга, включително, но не само - пушене и употреба на алкохол и/или други упойващи или незаконни вещества на територията на Паркинга, както и присъствието на лица употребили алкохол и/или упойващи вещества, агресивно поведение, както и шляенето.

9. Забранено е снимането на снимки или видео на територията на Паркинга, освен ако не е получено изрично писмено разрешение от управата на Дружеството.