7 ноември 2022

„Спечели безплатна фитнес тренировка и хранителна консултация от DTeam“

 

 

ПРАВИЛА
НА ИГРА „Спечели безплатна фитнес тренировка и хранителна консултация от DTeam“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Спечели безплатна фитнес тренировка и хранителна консултация от DTeam.
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Игра „Спечели безплатна фитнес тренировка и хранителна консултация от DTeam“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта. 
1.2. Настоящите правила са достъпни на Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и на интернет-страницата www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта. 
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 7.11.2022 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/ParkCenterSofia/. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „АУРИГА” ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за спечелилия участник.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез Facebook страницата на Парк Център София – www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
3.2. Играта се провежда в периода от 7.11.2022 година до 14.11.2022 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва неограничен брой пъти, но за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на интернет страницата на Park Center – www.parkcenter.bg.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook страницата: www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и чрез интернет-страницата на Park Center - www.parkcenter.bg.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице:
4.2.1. което има профил в Facebook;
4.2.2. в периода от 7.11.2022 г. до 23:59 ч. на 14.11.2022 г. e последвало Park Center Sofia и DTeam в Facebook, харесало е публикуваният във връзка с настоящата Игра пост (публикация) в Facebook профила на Park Center Sofia – www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и под поста е тагнало (отбелязало) в коментар приятел, който обича да спортува. 
4.3. С харесването на публикацията и/или тагването (отбелязването) по 4.2.2. участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в Facebook, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.facebook.com, и отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.
5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.
5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.8. Всеки от публикуваните в Играта коментари/харесвания следва да не съдържа послание, или каквото и да е друго съдържание, което:
- противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;
- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- проповядва агресивна или недемократична идеология;
- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.
5.9. Печелившият участник се избира на случаен принцип на 15.11.2022 г. чрез софтуер за томбола и се обявява на www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
6.1. Печелившият участник се избира на случаен принцип от софтуер за томбола съгласно предходната точка от настоящите Правила.
6.2. Имената на печелившия се обявяват в www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
Печелившият участник получава наградата си във фитнес Next Level в Park Center Sofia  след предварителна уговорка на час за получаване от 15.11.2022 г. в срок от 2 (два) месеца. Предвид характера на наградата под получаване се има предвид провеждане на тренировка и хранителна консултация. Уговорката на дата и час за провеждане на тренировката и хранителната консултация може да се направи чрез следната интернет страница http://dteambg.com/ или на място във фитнес Next Level в Парк Център София чрез уговорка с треньор от DTeam.
6.3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.
6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.
6.5. Наградата е безплатна тренировка и хранителна консултация от треньор на DTeam, които се осъществяват във фитнес Next Level в Park Center Sofia. Тренировката е с продължителност 60 ( шестдесет) минути. 
* За избягване на всякакво съмнение се уточнява, че тренировката и хранителната консултация не са две отделни награди, а представляват една награда, която се печели от един участник.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора в Facebook www.facebook.com/ParkCenterSofia/.  
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящите правила са достъпни на Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на интернет-страницата www.parkcenter.bg. за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до профила си в Facebook. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.
10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.
10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.
10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.
10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.
10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.