8 февруари 2022

„Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia“

ПРАВИЛА
НА ИГРА „Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia”
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Игра „Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и на интернет-страницата www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 08.02.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/ParkCenterSofia/. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 6 от настоящите правила.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „АУРИГА” ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за спечелилия участник.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда чрез Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
3.2. Играта се провежда в периода от 08.02.2022 г. до 13.02.2022 г., включително. В рамките на този период участникът може да участва неограничен брой пъти, но за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на интернет страницата на Park Center – www.parkcenter.bg.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и чрез интернет-страницата на Park Center - www.parkcenter.bg.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца);
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице:
4.2.1. което има профил във Facebook; и
4.2.2. в периода от 08.02.2022 г. до 23:59 ч. на 13.02.2022 г. e харесало публикация въвъв Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ във връзка с Играта и е споделило в коментар своите топ 3 магазина в Парк Център София за романтичен подарък
4.3. С харесването на публикацията съгласно т. 4.2.2, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. Условията за провеждане на Играта са описани в настоящите Правила. 
5.2. Интернет-страница на Играта във Facebook е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: www.facebook.com/ParkCenterSofia/. 
5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.
5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.
5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.8. Всеки от коментарите следва да не съдържа послание, или каквото и да е друго съдържание, което:
- противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;
- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- проповядва агресивна или недемократична идеология;
- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
5.9. Печелившият участник се избира на случаен принцип на 14.02.2022 г. със софтуер за томбола. Имената на печелившия се обявяват публично на www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и на сайта на Парк Център в деня, в който е избран, до 18ч..
РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
6.1. Печелившият участник е един и се избира на случаен принцип със софтуер за томбола съгласно предходната точка от настоящите Правила.
6.2. Имената на печелившия участник се обявяват на www.facebook.com/ParkCenterSofia/. 
В периода 14.02.2022 г. – 28.02.2022 г. печелившият участник следва да пазарува на територията на Парк Център София (в свободно избрани търговски обекти) на стойност минумум 200 (двеста) лева и да представи касов бон (касови бонове) за извършена покупка/и на територията на Парк Център София на стойност на/над 200 (двеста) лева в администрацията на Парк Център София, където касовия бон (касовите бонове) се осребряват. В случай, че сумата по касовите бонове надвишава 200 (двеста) лева, Организаторът я осребрява частично до 200 (двеста) лева.
6.3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.
6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.
6.5. Наградата е осребряване на касови бележки на печелившия участник от направени в периода 14.02.2022 г. – 28.02.2022 г. покупки в търговски обекти на територията на Park Center Sofia на стойност от 200 лева.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook – www.facebook.com/ParkCenterSofia/.  
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта. 
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/ParkCenterSofia/.
 РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/  или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.
РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящите правила са достъпни на Facebook-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на интернет-страницата www.parkcenter.bg. за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до профила си във Facebook. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.
10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.
10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившия. 
10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.
10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.
10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.
10.8. Печелившият следва да предостави имена и единен граждански номер за целите на осчетоводяване на получената печалба. Тези данни се съхраняват в предвидените от закона срокове.