10 септември 2021

ИГРА „Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia“

ПРАВИЛА

НА ИГРА „Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia”

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Игра „Спечели 200 лева за пазаруване в Park Center Sofia“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта, както и на страницата, на която се провежда играта в Инстаграм: @monagocheff.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 13.09.2021 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на instagram.com/ParkCenterSofia. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „АУРИГА” ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за спечелилия участник.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез Инстаграм страницата на Мона Гочев – @monagocheff.

3.2. Играта се провежда в периода от 13.09.2021 година до 25.09.2021 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва неограничен брой пъти, но за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на instagram.com/ParkCenterSofia, както и на интернет страницата на Park Center – www.parkcenter.bg.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Инстаграм страницата: instagram.com/ParkCenterSofia и чрез интернет-страницата на Park Center - www.parkcenter.bg.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват:

лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца);

членове на семейството на Мона Гочев.

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице:

4.2.1. което има профил в Инстаграм и живее в гр. София;

4.2.2. в периода от 13.09.2021 г. до 23:59 ч. на 25.09.2021 г. e последвало Park Center Sofia в Инстаграм (instagram.com/ParkCenterSofia), както и Мона Гочев (@monagocheff) и под пост в инстаграм страницата на Мона Гочев (@monagocheff) е отбелязало (тагнало) приятел/приятелка, с който/която обичат да пазаруват заедно.

4.3. С отбелязването (тагването) съгласно т. 4.2.2, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес @monagocheff.

5.2. Интернет-страница на Играта в Instagram е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: @monagocheff.

5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.instagram.com, и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram.

5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.8. Всеки от публикуваните в Играта коментари следва да не съдържа послание, или каквото и да е друго съдържание, което:

- противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

5.9. Печелившият участник се избира на случаен принцип на 26.09.2021 г. със софтуер за томбола. Имената на печелившия се обявяват публично на инстаграм профила на Мона Гочев – @monagocheff чрез стори, както и на instagram.com/ParkCenterSofia и на сайта на Парк Център.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Печелившият участник се избира на случаен принцип със софтуер за томбола.

6.2. Имената на печелившия участник се обявяват в инстаграм профила на Мона Гочев – @monagocheff чрез стори, както и на instagram.com/ParkCenterSofia/

В периода 27.09.2021  г. – 15.10.2021 г., печелившият участник получава по куриер удостоверение за печалбата.

В срок до 15.10.2021 г. печелившият участник заедно с човека, който е отбелязан (тагнат) под публикацията, с лични средства следва да осъществят покупки на стойност до 200 лева в свободно избрани от тях търговски обекти на територията на Park Center Sofia. До 15.10.2021 г. печелившият участник следва да предаде касовите бележки от направените покупки в администрацията на Park Center Sofia, където те се осребряват. В случай, че сумата по касовите бележки надвишава 200 лева, Организаторът я осребрява частично до 200 лева. Ако сумата по касовите бележки е под 200 лева, Организаторът осребрява действително похарчената сума.

6.3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.5. Наградата е осребряване на касови бележки на печелившия участник от направени до 15.10.2021 г. покупки в търговски обекти на територията на Park Center Sofia на стойност от 200 лева.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора в Инстаграм instagram.com/ParkCenterSofia.  

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез инстаграм страницата на Мона Гочев – @monagocheff, интернет-страницата instagram.com/ParkCenterSofia и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата instagram.com/ParkCenterSofia.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците @monagocheff и instagram.com/ParkCenterSofia или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на Instagram-страницата @monagocheff, както и на интернет-страницата www.parkcenter.bg. за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до профила си в Инстаграм. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.

10.8. Печелившите следва да предоставят имена и единен граждански номер за целите на осчетоводяване на получените печалби. Тези данни се съхраняват в предвидените от закона срокове.