УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия уреждат достъпа и използването на уебсайта www.parkcenter.bg, приложенията, съдържанието, информацията и услугите („Уебсайта“), находящи се в интернет страницата www.parkcenter.bg, собственост на АУРИГА ЕАД, ЕИК 175043365 (“Аурига”). МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА.

Достъпът до и използването на Уебсайта представлява съгласие и пълно приемане на настоящите Общи условия от Ваша страна. В случай че не приемате настоящите Общи условия, следва да не осъществявате достъп до или да използвате Уебсайта. 

Аурига е оправомощено по собствена преценка във всеки един момент да прекрати настоящите Общи условия или достъпа Ви до Уебсайта, като настоящите Общи условия не създават задължение на Аурига да поддържа Уебсайта за определен период от време.

Аурига е оправомощено да изменя настоящите Общи условия по начин и време, определени по преценка на Аурига. Измененията в настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикацията им в www.parkcenter.bg. Осъществяването на достъп до или използването на Уебсайта след публикацията на измененията на Общите условия се приема за съгласие и приемане на реализираните изменения.

В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна или недействителна, ще се счита за неписана, като нищожността или недействителността на отделна разпоредба не повлича нищожността или невалидността на настоящите Общи условия.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Нямате право да: (а) премахвате каквито и да е знаци или информация за наличие на авторски права, права на индустриална собственост или права на собственост, поставени в Уебсайта; (б) възпроизвеждате, изменяте, създавате производни произведения на базата на, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, продавате, препродавате, прехвърляте, да показвате публично, излъчвате, предавате, стриймвате или по друг начин да използвате Уебсайта, освен ако изрично не сте получили разрешение от Аурига; (в) да декомпилирате, проучвате начина на създаване или разделяте на отделни части Уебсайта; (г) да затруднявате по какъвто и да е начин функционалността и работата на Уебсайта; или (д) да осъществявате опити за непозволен достъп до или да увредите Уебсайта или свързани с него системи и мрежи.

 

СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Уебсайтът съдържа информация за услуги на трети лица, както и съдържание, предоставено от трети лица (включително рекламни съобщения), върху които Аурига не осъществява контрол. Аурига по никакъв начин не гарантира или потвърждава информацията, предоставена за услугите на трети лица или съдържанието, предоставено от трети лица, като Аурига не носи отговорност по отношение каквато и да е информация, предоставена за услуги или продукти на трети лица, включително по отношение истинността й.

 

СОБСТВЕНОСТ

Уебсайтът е изключителна собственост на Аурига. Нито настоящите Общи условия, нито използването на Уебсайта Ви предоставят каквито и да е права върху (а) Уебсайта, негови отделни части или съдържание; (б) фирменото наименование, лого, търговски марки, наиманования на услуги или продукти на  Аурига или партньори на Аурига.

 

ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И УСТРОЙСТВА

Потребителят е отговорен за осигуряване на достъп до мрежата, необходима за реализиране на достъп до Уебсайта. Аурига не гарантира по никакъв начин, че Уебсайтът или негови отделни части ще функционират на дадени устройства или специфичен хардуер. Освен това работата и функционирането на Уебсайта могат да бъдат затруднени или забавени поради използваната интернет връзка или електронно средство от потребителя.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Съдържанието на Уебсайта се предоставя „както е“ и „както е предоставено“. Аурига се освобождава от каквато и да е отговорност и по никакъв начин не гарантира или потвърждава, пряко или косвено, годността на съдържанието за определена цел, истинността му или съответствието му със закона. В допълнение, Аурига по никакъв начин не гарантира или потвърждава, точността, актуалността, наличността, сигурността или надеждността на Уебсайта или че Уебсайтът няма да съръжа неточности или грешки.

 

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Аурига, служителите му, представители, управители и контрагенти не носят отговорност, и дължите обезщетение за всички пропуснати ползи, щети, разходи (включително адвокатски разноски), както и каквито и да е вреди, произтичащи от или във връзка с (а) извършено нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия; (б) извършено нарушение от Ваша страна на права на трети лица, включително права на интелектуална собственост.

 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За целите на настоящия раздел следните термини ще имат посоченото значение:

„Съдържание“ ще означава каквото и да е съдържание в Уебсайта, включително, без изброяването да е изчерпателни, лого, икони, търговски марки, текстове, графичен текст, графики, фотографски изображения, снимки, звуци, илюстрации, музика, мнения, забележки, коментари, произведения на изкуството, връзки, въпроси, предложения, информация или други материали, включителни материали, информация или рекламни съобщения, предоставени от трети страни.

„Съдържание на Аурига“ означава Съдържание, собственост на или използвано от Аурига в Уебсайта, с изключение на Съдържание, предоставено от трети лица.

С настоящите Общи условия Аурига разрешава на всеки потребител да използва Съдържанието и Съдържанието на Аурига по следния начин:

Да разглеждате Съдържанието на Аурига единствено за лични и нетърговски цели;

Да разглеждате Съдържанието, до което имате достъп, единствено за лични и нетърговски цели.

Нямате право да използвате, копирате, изменяте, адаптирате, създавате производни произведения, разпространявате, лиценизрате, отдавате под наем, продавате, прехвърляте, публичното да представяте или показвате, възпроизвеждате, предавате, излъчвате или по какъвто и друг начин да използвате уебсайта, Съдържанието на Аурига или Съдържанието, освен ако изрично друго не е посочено в настоящите Общи условия.

Аурига е изключителен носител на всички права, включително права на интелектуална собственост, върху Уебсайта и Съдържанието на Аурига.

Аурига не носи отговорност за извършени нарушения на права на интелектуална собственост чрез Съдържанието, предоставено от трети лица.

 

НИЩОЖНОСТ НА НЯКОИ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна или недействителна, ще се счита за неписана, като нищожността или недействителността на отделна разпоредба не повлича нищожността или невалидността на настоящите Общи условия.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Общи условия са регулират и тълкуват в съответствие с приложимото българско право.